વૃશ્ચિક-શારીરિક બાંધો
વૃશ્ચિક રાશીની વ્‍યક્તિની હથેળી ચપટી અને વધારે માંસલ હોય છે. લંબાઇ ઓછી અને પહોળાઇ વધારે હોય છે. શુક્રનું ક્ષેત્ર વિશાળ હોય છે. અંગુઠો નાનો હોય છે જે દ્રઢતા અને હઠ્ઠનું પ્રતિક છે. આંગળીઓ મોટી હોય છે. તેમની વક્ષસ્‍થળ, ઇંદ્રીય, નાક અને આંગળી પર તલનું નિશાન હોય છે.

રાશી ફલાદેશ