વૃશ્ચિક-શિક્ષણ
વૃશ્ચિક રાશીની વ્‍યક્તિને ચિકિત્‍સા, જ્યોતિષ, વિજ્ઞાનના વિષયો, મેનેજર, વાણિજ્ય, રાજકારણ, વગેરે વિષયોમાં શિક્ષણ મેળવવાથી સફળતા મળે છે.

રાશી ફલાદેશ