વૃશ્ચિક-ભાગ્યશાળી રત્‍ન
વૃશ્ચિક રાશીની વ્‍યક્તિ માટે ભાગ્યશાળી મૂંગા છે. માટે તેમણે મંગળ ખરાબ હોય તો મૂંગા પહેરવો જોઇએ. મંગળવારે સોના કે તાંબાની વીટીમાં ૬ રત્તીના મૂંગાને મઢાવીને મંગળનું ધ્‍યાન ધરીને અનામિકા આંગળીમાં પહેરવું જોઇએ. પશ્ચિમની પદ્ધતિ પ્રમાણે વૃશ્ચિક રાશી માટે રક્ત પ્રસ્‍તર, પોખરાજ, તામડા, લાલ મૂંગા ધારણ કરવાથી સારૂ ફળ મળે છે.

રાશી ફલાદેશ