જોક્સ

Jokes - શું વાપરે છે

શુક્રવાર, 3 મે 2024

જોકસ - મંદિરમાં પુજારી

મંગળવાર, 30 એપ્રિલ 2024

ગુજરાતી જોક્સ - પત્નીએ સુખડી

ગુરુવાર, 25 એપ્રિલ 2024

ગુજરાતી જોક્સ - બેંકમાં

બુધવાર, 24 એપ્રિલ 2024

ગુજરાતી જોક્સ - આવુ ઈશ્ક છે

બુધવાર, 24 એપ્રિલ 2024

જોક્સ- મોબાઈલના જમાના

મંગળવાર, 23 એપ્રિલ 2024

જોક્સ- બીજી પણ એક બેસી શકે

સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2024

Teacher students jokes- સૌથી વધુ નશો

શુક્રવાર, 19 એપ્રિલ 2024

રમૂજ હાસ્ય

શુક્રવાર, 19 એપ્રિલ 2024

જોક્સ- સ્કૂટર સ્ટેંડ

શુક્રવાર, 19 એપ્રિલ 2024