વૃશ્ચિક-વ્‍યવસાય
વૃશ્ચિક રાશીની વ્‍યક્તિ ખીરીદ-વેચાણ, દવા અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નો વ્‍યવસાયમાં સફળતા મેળવે છે. તેઓ ને યાંત્રીક કાર્ય, રસ પદાર્થ તેલ વગેરે કાર્ય કરે છે. વિદેશમાં ઇમ્‍પોર્ટ-એક્સપોર્ટ માં સારી સફળતા મેળવી શકે છે.

રાશી ફલાદેશ