વૃશ્ચિક-ભાગ્યશાળી અંક
આ રાશી માટે ૯ નો અંકની ભાગ્‍યશાળી છે. માટે ૯ ની શ્રેણી ૯, ૧૮, ૨૭, ૩૬, ૪પ, પ૪, ૬૩, .... શુભ રહે છે. તે ઉપરાંત ૧, ૨, ૩ ના અંક શુભ. ૪, પ અને ૬ ના અંક અશુભ છે.

રાશી ફલાદેશ