મેષ-ભાગ્યશાળી અંક
આ રાશી માટે ૯ નો અંકની શ્રેણી ૯, ૧૮, ૨૭, ૩૬, ૪પ, પ૪, ૬૩, ૭૨,.... શુભ રહે છે.

રાશી ફલાદેશ