મેષ-ભાગ્યશાળી દિવસ
આ રાશીનો મંગળ સાથે નજીકનો સંબંધ છે માટે તેમનો શુભ દિવસ મંગળવાર છે. સાથે ગુરૂવાર અને રવિવાર પણ સારા રહે છે. શુક્રવાર તેમના માટે અશુભ હોય છે.

રાશી ફલાદેશ