મેષ-આર્થિક પક્ષ
મેષ રાશીની વ્‍યકિત પડકારને સ્‍વીકારીને પૂરા વેગથી આગળ વધે છે અને સફળતા મેળવે છે. સંઘર્ષ કરતો તેમને વિશેષ ગમે છે. આ કારણે તેમને સફળતા અને સુખ મળે છે. મેષ રાશીના મુલતઃ આશ્ચર્યજનક કાર્ય કરે છે. આ ગુણના કારણે તેઓ જે ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે તેમાં સંઘર્ષ કરીને ધન અને સન્‍માન બંને મેળવે છે. તેમની આર્થિક સ્‍િથતિ સારી રહે છે.

રાશી ફલાદેશ