તુલા-શારીરિક બાંધો
તુલા રાશિની વ્‍યક્તિનો હાથ ત્રિકોણ અને કલાત્‍મક હોય છે. હથેળીની પહોળાઇ ઓછી અને આંગળીઓની લંબાઇ વધુ હોય છે. તેમની પીઠ, ગળા, ખભા કે ગાલ પર તલનું નિશાન હોય છે.

રાશી ફલાદેશ