તુલા- પસંદ
તુલા રાશીની વ્‍યક્તિ વાહનો પ્રત્‍યે દિવાના હોય છે. કિંમતી છોડવા, પર્વતારોહણ, જંગલોમાં ફરવું, રજા મનાવવી, નૃત્ય, રમત વગેરેનો શોખ હોય છે.

રાશી ફલાદેશ