તુલા-ભાગ્યશાળી અંક
આ રાશી માટે ૬ નો અંકની ભાગ્‍યશાળી છે. માટે ૬ ની શ્રેણી ૬, ૧પ, ૨૪, ૩૩, ૪૨, પ૧, ૬૦, ૬૯.... શુભ રહે છે. તે ઉપરાંત ૪, પ, ૮ ના અંક શુભ. ૩, ૭ અને ૯ ના અંક સામાન્‍ય અને ૧ તથા ૨ ના અંક અશુભ છે.

રાશી ફલાદેશ