તુલા-આર્થિક પક્ષ
"તુલા રાશિની વ્‍યક્તિ કોઇ પણ વ્‍યવસાયનો આરંભ કરે તેમાં તેઓ મહેનત દ્વારા થોડા સમયમાં ધન અને માન સન્‍માન મેળવે છે. તેઓ ખર્ચાળ અને વિદેશોમાં ફરવા વાળા હોય છે. આર્થિક રીતે તેઓની જીવન સારૂ હોય છે. ઘનની ક્યારેય કમી રહેતી નથી. "

રાશી ફલાદેશ