તુલા-શિક્ષણ
તુલા રાશીની વ્‍યક્તિને સાહિત્‍ય, સંગીત, નૃત્‍ય, દરજીકામ, ચિત્રકામ, વકીલાત, મેડીકલ, વગેરે વિષયોમાં શિક્ષણ મેળવી શકે છે.

રાશી ફલાદેશ