વૃષભ-ભાગ્યશાળી અંક
આ રાશિ માટે ૬ નો અંકની ભાગ્‍યશાળી છે. માટે ૬ના અંકની શ્રેણી ૬, ૧પ, ૨૪, ૩૩, ૪૨, પ૧,.... શુભ રહે છે. તેમના માટે ૪, પ, ૮ અંક શુભ, ૩ સપ્રમાણ અને ૧,૨ અશુભ હોય છે.

રાશી ફલાદેશ