વૃષભ-શિક્ષણ
આ રાશીની વ્‍યક્તિ રહસ્‍યોથી પ્રેમ કરે છે. તેમને પરંપરાગત વિષયો કરતા નવીન વિષયોના અધ્‍યયનમાં વધારે રસ હોય છે.

રાશી ફલાદેશ