કર્ક-શારીરિક બાંધો
કર્ક રાશીની વ્‍યક્તિના હાથની બનાવટ ચપટ હોય છે. તેમની આંગળીઓ મોટી હોય છે. હથેળી કોમળ હોય છે અને ઉભાર વધારે હોય છે. તેમના ગળા, હાથ, કે ઇન્‍દ્રીય પર તલનું નિશાન હોય છે. કપાળ પર તલ અથવા ઘા ની નિશાની હશે.

રાશી ફલાદેશ