કર્ક-શુભ રંગ
રાશીની વ્‍યક્તિ માટે સફેદ, હલ્કો આસમાની, તથા ક્રીમ રંગ ભાગ્યશાળી છે. આ રંગના વસ્‍ત્ર પહેરવાથી માનસ‍િક શાંતિ મળે છે. ખીસ્‍સામાં હંમેશા સફેદ રૂમાલ રાખવાથી લાભ થાય છે. પોતાના વસ્‍ત્રમાં સફેદ રંગને કોઇ પણ સ્‍વરૂપમાં ચોક્કસ પસંદ કરવો જોઇએ.

રાશી ફલાદેશ