કર્ક-શિક્ષણ
કર્ક રાશીની વ્‍યક્તિ શિક્ષમાં વધારે સફળતા મેળવે છે. તેમને ચિકિત્‍સા શાસ્‍ત્ર તરફ વધારે લગાવ રહે છે. અભિનય, નર્સિંગ, દર્શનશાસ્‍ત્ર, અર્થશાસ્‍ત્ર, કાનૂન, એંજીનિયરીંગ, જ્યોતિષ, ગણિત, વગેરે ક્ષેત્રોમાં શિક્ષા મેળવે છે.

રાશી ફલાદેશ