કર્ક-ભાગ્યશાળી દિવસ
આ રાશી માટે ૨ અને ૭ નો અંકની ભાગ્‍યશાળી છે. માટે ૨ ની શ્રેણી ૨, ૧૧, ૨૯, ૩૮, ૪૭.... અને ૭ ની શ્રેણી ૭, ૧૬, ૨પ, ૩૪, ૪૩.... શુભ રહે છે. તે ઉપરાંત ૩, ૬, ૮, ૯ અંક સામાન્‍ય અને ૪ અંક અશુભ છે.

રાશી ફલાદેશ