કર્ક- પસંદ
કર્ક રાશીની પસંદ બે પ્રકારની હોય છે. એક બીજાને મદદ કરવી જેમકે, દાન આપવું, સમાજસેવાની સંસ્‍થા સાથે જોડાવું, જરૂરતમંદ લોકોને સમય આપવો વગેરે. બીજામાં પોતાને રાજી રાખવા, જેમકે, પાણીમાં તરવું, ઘોડાની સવારી કરવી, ફિલ્‍મ અને નાટકો જોવી વગેરે.

રાશી ફલાદેશ