કર્ક-પ્રેમ સંબંધ
કર્ક રાશીની વ્‍યક્તિને ગંભીરતા પસંદ છે. પ્રેમનું ઓછાપણું તેમને પસંદ નથી.સેક્સનો સંબંધ ઘર અને બાળકોને આધારે હોય છે. ભોજન અને સેક્સ ને સરખા સમજે છે. સેક્સમાં રહસ્‍યાત્‍મક તેમને વધુ પ્રિય છે. કર્ક રાશી તરફ આદર્શ વ્‍યક્તિ આકર્ષાય છે. ક્યારેક તેમને પ્રેમમાં નેકશાન પણ થાય છે. પ્રેમમાં સાવધાનીથી પગલા લો. કોઇને વચન આપતા પહેલા સર્વ બાબત પર વિચાર કરો. વિજાતીય સંબંધ - કર્ક રાશીની વ્‍યક્તિનો પ્રેમ એક તરફી હોય છે. તેમને સેક્સ ઘર-પરિવારના આધારે હોય છે. કર્ક રાશીની વ્‍યક્તિને વૃશ્ચ‍િક અને મિથુન રાશી સાથે સારૂ રહે છે. તેઓ પ્રેમમાં કોઇ બંધન સ્‍વીકારતા નથી.

રાશી ફલાદેશ