કુંભ- પસંદ
કુંભ રાશિની વ્‍યક્તિ ને ફરવુ, ફોટોગ્રાફી, વાર્તાઓ વાંચવી વિભિન્ન પ્રકારના પત્થરો એકત્રિત કરવા રજાઓ પર જવું વગેરે શોખ હોય છે.

રાશી ફલાદેશ