કુંભ-શિક્ષણ
કુંભ રાશીના જાતકો મુખ્યરૂપથી વિજ્ઞાન, સંશોધન, સામુદ્રિક જ્યોતિષ, બી એડ, સમાજસેવા સંબંધી વિષયોમા અધ્યયન કરે તો વિશેષ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

રાશી ફલાદેશ