મિથુન-ભાગ્યશાળી અંક
આ રાશિ માટે પ નો અંકની ભાગ્‍યશાળી છે. માટે પ ના અંકની શ્રેણી પ, ૧૪, ૨૩, ૩૨, ૪૧, પ૦, ૬૮.... શુભ રહે છે."

રાશી ફલાદેશ