મિથુન-આર્થિક પક્ષ
મિથુન રાશીની વ્‍યક્તિ વિદ્વાન હોવા છતાં ધન-સંપત્તિનો સંગ્રહ કરવામાં નબળા રહે છે. તેમનું મૃત્યું ગરીબ અવસ્‍થામાં થાય છે.

રાશી ફલાદેશ