મિથુન-વ્‍યવસાય
મિથુન રાશીની વ્‍યક્તિમાં ઉત્તરદાયિત્વપૂર્ણ પદ સંભાળી શકતા નથી. વ્‍યવસાયમાં ફક્ત નૌકરીમાં સફળ થઇ શકે છે. જો તેઓ ધંધો કરે તો પોતાના ભાગીદારના નામ પર અથવા કોઇ પરિવારના નામ ઉપર કરવો અન્‍યથા સફળતા મળશે નહીં.

રાશી ફલાદેશ