મિથુન- ઘર - પરિવાર
મિથુન રાશીની વ્‍યક્તિ સગા સંબંધીની ભલાઇતો કરે છે પરંતુ તેનું પરિણામ તેમને ખરાબ મળે છે. ઘરનું મકાન, કે ભાગ્યશા‍ળી સંતાન માંથી એક વસ્‍તુ જીવનમાં અવશ્ય મળે છે. માતા-પિતા, પત્‍ની, સાસુ કે ભાઇ માંથી કોઇ એક વ્‍યક્તિ દુખનું કારણ બને છે. તેમને પુત્ર કે પૌત્રને જોવાનો યોગ મળે છે. જે મકાનનું મુખ્‍ય દ્વાર ઉત્તર કે પૂર્વ દિશામાં હોય અને રહેવાનું સ્‍થાન ઉપરના માળે હોય તો તે શુભ રહે છે.

રાશી ફલાદેશ