મિથુન-ભાગ્યશાળી દિવસ
મિથુન રાશીનો બુધ સાથે નજીકનો સંબંધ છે માટે તેમનો ભાગ્યશાળી દિવસ બુધવાર છે. સાથે ગુરૂવાર પણ શુભ દિવસ છે. સોમવાર અશુભ છે. જે દિવસે મિથુન રાશીનો ચંદ્ર હોય ત્‍યારે મહત્‍વપૂર્ણ કામનો આરંભ કરવો નહીં.

રાશી ફલાદેશ