કન્યા-શારીરિક બાંધો
કન્‍યા રાશીની વ્‍યક્તિનો હાથ સપ્રમાણ અને પહોળો હોય છે. અંગુઠો નાનો હોય છે. સામાન્‍ય રીતે હથેળીમાં વધારે રેખાઓ હોય છે. તેમની પીઠ, ગળા, ખભા કે ગાલ પર તલનું નિશાન હોય છે.

રાશી ફલાદેશ