કન્યા- ઘર - પરિવાર
કન્‍યા રાશીની વ્‍યક્તિ કુટુંબ સાથે રહે છે. છતાં તેમની ઘરમાં ઇજ્જત ઓછી હોય છે. તેઓ કુટુંબને અલગ થવા દેતા નથી. તેઓ કુટુંબમાં સૌથી મોટા હોય તો કુટુંબની સંપુર્ણ જવાબદારી તેઓ લે છે. ઘરના માણસોનું હંમેશા ધ્‍યાન રાખે છે. પોતે કષ્‍ટ લઇ ઘરના સભ્‍યોને સુખ આપે છે છતાં પણ સન્‍માન મળતુ નથી. તેઓ હંમેશા પોતાનું કર્મ કરે છે.

રાશી ફલાદેશ