કન્યા- પસંદ
કન્‍યા રાશીને માળીકામ, સુંદર છોડવાઓની સંભાળ, વાંચવાનો અને લખવાનો, સિક્કા અને ટપાલની ટીકીટોનો સંગ્રહ કરવો, ચિત્રકામ, રસોઇ બનાવવી વગેરે નો શોખ હોય છે.

રાશી ફલાદેશ