મકર-ભાગ્યશાળી અંક
મકર રાશીના જાતકો ના માટે ૪ અને ૮ નો અંક ભાગ્યશાળી હોય છે. મટે ૪ અંકની શ્રેણી ૪, ૧૩, ૨૨, ૩૧, ૪૦, પ૮, ૬૭.... અને ૮ અંકની શ્રેણી ૮, ૧૭, ૨૬, ૩પ, ૪૪, પ૩, ૬૨, ૭૧...... શુભ હોય છે. તેના સિવાય પ, ૬ અંક શુભ ૩, ૭ અંક સામાન્‍ય અને ૧, ૨, અને ૯ નો અંક અશુભ છે.

રાશી ફલાદેશ