મકર- પસંદ
મકર રાશીના લોકોને ભવ્ય મકાનમાં રહેવુ પસંદ હોય છે પણ તેમા સજાવટ નથી કરી શકતા ધરની બહાર બાગ-બગીચો બનાવવાના શોખીન હોય છે. સંગીત અને ખેલ-કૂદમાં પણ રુચિ ધરાવતા હોય છે.

રાશી ફલાદેશ