મકર- ઘર - પરિવાર
મકર રાશીવાળા ને પોતાના પરિવાર ને કારણે અનેક પ્રકારની કઠિનાઇનો સામનો કરવો પડે છે. પરંતુ આ લોકો પોતાના પારિવારની સર્વ જવાબદારીનું પાલન સફળતા પૂર્વક કરે છે તથા સ્વયંને સંસારમા એકલા હોવાનો અનુભવ કરે છે. આ લોકો ઈમાનદાર અને દયાળુ હોય છે. દુનિયાદારી ની દરકાર કરતા નથી તથા કર્મમા શ્રધ્ધા રાખે છે.

રાશી ફલાદેશ