ગુજરાતી શાયરી

વેબદુનિયા Valentine's Day 21 ગુજરાતી શાયરી

મંગળવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી લવ શાયરી

બુધવાર, 23 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી શાયરી - પ્રીત

શનિવાર, 1 ડિસેમ્બર 2018

ગુજરાતી શાયરી - પ્રેમ

શુક્રવાર, 30 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી Love શાયરી

શુક્રવાર, 13 જુલાઈ 2018

ગુજરાતી લવ શાયરી

શુક્રવાર, 2 ફેબ્રુઆરી 2018

ગુજરાતી શાયરી

શુક્રવાર, 2 ફેબ્રુઆરી 2018

Gujarati - shayari- પ્યારભરી શાયરી

શુક્રવાર, 15 ડિસેમ્બર 2017

ગુજરાતી લવ શાયરી (Love shayari)

શુક્રવાર, 1 ડિસેમ્બર 2017

આજની શાયરી - વરસાદ

શુક્રવાર, 7 જુલાઈ 2017

ગુજરાતી Love શાયરી

બુધવાર, 28 જૂન 2017

ગુજરાતી શાયરી

મંગળવાર, 21 ફેબ્રુઆરી 2017

ગુજરાતી શાયરી - લવ શાયરી

સોમવાર, 30 જાન્યુઆરી 2017

karawa chauth- કરવા ચૌથ

બુધવાર, 12 ઑક્ટોબર 2016