કાશ્મીરમાં 40 દિવસની ભયંકર શિયાળો શરૂ થઈ રહ્યો છે

6
10
4
3
5
6
8
6
5