'દીપાવલી' માટે એક કુંભાર માટીના દીવા બનાવે છે

10
4
3
5
6
8
6
5
5