વડાપ્રધાને ભાવનગરથી હેલિકોપ્ટરમાં વાવાઝોડા પ્રભાવિત વિસ્તારોનું હવાઈ નિરીક્ષણ શરૂ કર્યું,

6
10
4
5
6
8
6
5
5