ઠંડ સાથે ધુમ્મસનું સ્તર પણ ઘટ્ટ બની રહ્યું છે.

6
10
4
3
5
6
8
6
5