‘અંતિમ’ના પ્રમોશન માટે સલમાન ખાન અમદાવાદમાં, સાબરમતી ગાંધી આશ્રમની લીધી મુલાકાત

9
3
5
8
4
4
7
5
9