સંગ્રામ સિંહ અને પાયલ રોહતગીના રિસેપ્શનની તસવીરો દિલ્હીમાં જ્યાં રમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે વેડિંગ રિસેપ્શનમાં હાજરી આપી હતી

9
3
5
8
4
4
5
9
7