સારે જહાઁ સે અચ્છા, હિન્દુસ્તાં હમારા..

સારે જહાઁ સે અચ્છા હિન્દુસ્તાં હમારા

હમ બુલબુલે હૈ ઈસ કી, યહ ગુલસિતાઁ હમારા... હમારા .. સારે.

 

ગુરબત મે હો અગર હમ, રહેતા હૈ દિલ વતન મે

સમજો વહી હમે ભી, દિલ હૈ જહાઁ હમારા.. હમારા.. સારે.

 

પરબત વો સબસે ઉંચા, હમસાંયા આસમાઁ કા

વો સંતરી હમારા, વો પાસબાન હમારા...હમારા.. સારે.

 

ગોદી મે ખેલતી હૈ ઈસ કી હજારો નદિયાઁ

ગુલશન હૈ જીન કે દમ સે, રશક-એ-જનાઁ હમારા... હમારા.. સારે.

 

એ અબ રૌદ્ર ગંગા વો દિન હૈ યાદ તુઝકો

ઉતર તેરે કિનારે જબ કારવાઁ હમારા.. હમારા.. સારે.

 

મજહબ નહી સિખાતા, આપસ મે બૈર રખના

હિન્દી હૈ હમ વતન હૈ. હિન્દુસ્તાન હમારા... હમારા.. સારે..

 

યુનાન-ઓ-મિસ-ઓ-રોમા સબ મિલ ગયે જહાઁ સે

અબ તક મગર હૈ બાકી નામો-નિશાન હમારા.. હમારા.

 

કુછ બાત હૈ કી હસ્તી મિટતી નહી હમારી

સદીયો રહા હૈ દુશ્મન દૌર-એ-જમાન હમારા. હમારા.. સારે..

 

ઈકબાલ કોઈ મેહરમ અપના નહી જહાઁ મે

માલૂમ ક્યા કિસી કો દર્દ-એ-નિહા હમારા.... હમારા.. સારે..

વેબદુનિયા પર વાંચો