અમારા નવલાં વેવાઈ, તમે સાંભળો છો કે નઈં ? તમારા કાન છે કે બે કોડિયા, તમે સાંભળો છો કે નઈં ? અમારા નવ...