સ્ત્રી-પુરુષ

ગુજરાતી જોક્સ- પતિ - પત્ની jokes

શુક્રવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2023

ગુજરાતી જોક્સ - કોલેજના દિવસોમાં

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ- મજેદાર જોકસ

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

મંગળવાર, 21 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી Jokes - એક દબાવી દો

ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2019

ગુજરાતી જોક્સ -બહાર બહુ ઠંડ છે

ગુરુવાર, 31 જાન્યુઆરી 2019