સ્ત્રી-પુરુષ

ગુજરાતી જોક્સ - ICU વોર્ડમાં મળશે

બુધવાર, 21 ફેબ્રુઆરી 2024

ગુજરાતી જોક્સ - છોકરીઓ ની વાતો

મંગળવાર, 20 ફેબ્રુઆરી 2024

ગુજરાતી જોક્સ- પતિ - પત્ની jokes

શુક્રવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2023

ગુજરાતી જોક્સ - કોલેજના દિવસોમાં

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ- મજેદાર જોકસ

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

મંગળવાર, 21 જાન્યુઆરી 2020