વધુ જોક્સ

જોકસ - મંદિરમાં પુજારી

બુધવાર, 3 જુલાઈ 2024

જોક્સ - લગ્ન

ગુરુવાર, 27 જૂન 2024

જોક્સ - સોના બાબૂ

ગુરુવાર, 27 જૂન 2024

વરસાદી મીમ્સ

સોમવાર, 24 જૂન 2024

જોક્સ ચંપલને મિક્સ

ગુરુવાર, 20 જૂન 2024

જોક્સ

શુક્રવાર, 31 મે 2024

જોકસ- આઈ લવ યુ

બુધવાર, 29 મે 2024

Jokes- હા, કંજૂસ તો છે

ગુરુવાર, 23 મે 2024