વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- 50% છોકરીઓ મૂર્ખ

ગુરુવાર, 21 સપ્ટેમ્બર 2023

ગુજરાતી જોક્સ- સૌથી વધુ નશો

ગુરુવાર, 14 સપ્ટેમ્બર 2023

ગુજરાતી જોક્સ- પાણીપુરીની જોઈ

બુધવાર, 13 સપ્ટેમ્બર 2023

ગુજરાતી જોક્સ- જે ગયો છે તે ગયો

શુક્રવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2023

ગુજરાતી જોક્સ- મંગળસૂત્ર

સોમવાર, 21 ઑગસ્ટ 2023

Jokes- ત્રણ રાણીઓ જોઈએ

ગુરુવાર, 27 જુલાઈ 2023

જોક્સ- સોળ સોમવાર વ્રત

બુધવાર, 26 જુલાઈ 2023

ગુજરાતી જોક્સ - શાળાની ફી

શુક્રવાર, 21 જુલાઈ 2023

ગુજરાતી જોક્સ-રમૂજી ટૂચકા

શુક્રવાર, 14 જુલાઈ 2023

આજનો જોક્સ- મેડિકલ

બુધવાર, 12 જુલાઈ 2023