ધન-શારીરિક બાંધો
ધન રાશિની વ્‍યક્તિનાં ચહેરા પર, હાથ અથાવા છાતી પર તલનું નિશાન હોય છે, આ નિશાની તેના ભાગ્યોદયનું લક્ષણ સમજવામાં આવે છે. તેમની આંગળીઓ પર કે ઘુટણ યા પગમાં વાગ્યાનું નિશાન હોય છે. તેમના હાથ અપેક્ષા પ્રમાણે નાના હોય છે. આંગળીઓ હથેળીના પ્રમાણમાં નાની હોય છે. હાથનો આકાર શંકુ જેવો હોય છે.

રાશી ફલાદેશ