એડલ્ટ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- તોફાની જોક્સ

ગુરુવાર, 21 માર્ચ 2019

જોક્સ - પતિ પત્ની અને કૂતરુ ...

મંગળવાર, 19 માર્ચ 2019

ગુજરાતી જોક્સ- ડર્ટિ જોક્સ

શુક્રવાર, 15 માર્ચ 2019

ગુજરાતી જોકસ- ગામડાની પત્ની

શુક્રવાર, 15 માર્ચ 2019

નૉનવેજ gujarati jokes

શુક્રવાર, 1 માર્ચ 2019