બાળકો

ગુજરાતી જોક્સ - ઊંઘ આવી જાય

સોમવાર, 19 ફેબ્રુઆરી 2024

ગુજરાતી જોક્સ -મજેદાર જોક્સ

બુધવાર, 31 જાન્યુઆરી 2024

Holi Jokes રવિવારે હોળી ડે

બુધવાર, 16 માર્ચ 2022

Teacher અને બાળકના મજેદાર જોક્સ વાંચો

સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - બહુ મજેદાર જોક્સ

સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - સ્તનધારી પ્રાણી

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - ટીચર ખાટલો પથારો

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - હાસ્ય કોર્નર

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020

ઉખાણાં

બુધવાર, 22 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ

ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી ઉખાણું

બુધવાર, 15 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી કોયડો

બુધવાર, 15 જાન્યુઆરી 2020