બાળકો

Teacher અને બાળકના મજેદાર જોક્સ વાંચો

સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - બહુ મજેદાર જોક્સ

સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - સ્તનધારી પ્રાણી

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - ટીચર ખાટલો પથારો

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - હાસ્ય કોર્નર

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020

ઉખાણાં

બુધવાર, 22 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ

ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી ઉખાણું

બુધવાર, 15 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી કોયડો

બુધવાર, 15 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી કોયડો

સોમવાર, 13 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતીજોકસ- રાવણ તો ગયો !!

શુક્રવાર, 29 માર્ચ 2019

ગુજરાતી જોક્સ -કબૂતર

ગુરુવાર, 28 જૂન 2018

ગુજરાતી જોક્સ- તોફાની જોક્સ

બુધવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2017
ભૂગોળના સરે પૂછ્યું : ‘આયાત અને નિકાસનું એક એક ઉદાહરણ આપો.’ નટુ બોલ્યો : ‘સોનિયા અને સાનિયા !’