2024 માં લગ્નના શુભ મુહૂર્ત

રવિવાર, 26 નવેમ્બર 2023 (12:03 IST)
2024 માં 98 દિવસમાં માત્ર 38 લગ્નના મુહૂર્ત
 
 
16 જાન્યુઆરી, 2024, મંગળવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત: 08:01 PM થી 07:15 AM, 17 જાન્યુઆરી
નક્ષત્ર: ઉત્તર ભાદ્રપદ, રેવતી
તિથિ : ષષ્ઠી, સપ્તમી
 
 
17 જાન્યુઆરી, 2024, બુધવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:07:15 AM થી 09:50 PM
નક્ષત્ર:રેવતી
તિથિ: સપ્તમી
 
 
20 જાન્યુઆરી, 2024, શનિવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
03:09 AM થી 07:15 AM, 21 જાન્યુઆરી
નક્ષત્ર:રોહિણી
તારીખ:એકાદશી
 
21 જાન્યુઆરી, 2024, રવિવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
07:15 AM થી 07:23 AM
નક્ષત્ર:રોહિણી
તારીખ:એકાદશી
શુભ શરૂઆત:
07:26 PM થી 07:15 AM, 22 જાન્યુઆરી
નક્ષત્ર:રોહિણી, મૃગશિરા
તારીખ:દ્વાદશી
 
 
22 જાન્યુઆરી, 2024, સોમવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
07:15 AM થી 04:58 AM, 23 જાન્યુઆરી
નક્ષત્ર:માર્ગશિરા
તારીખ:દ્વાદશી, ત્રયોદશી
 
27 જાન્યુઆરી, 2024, શનિવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
07:44 PM થી 07:14 AM, 28 જાન્યુઆરી
નક્ષત્ર:મઘા 
તારીખ: દ્વિતિયા, તૃતીયા
 
28 જાન્યુઆરી, 2024, રવિવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
07:14 AM થી 03:53 PM
નક્ષત્ર: મઘા 
તારીખ: તૃતીયા
 
30 જાન્યુઆરી, 2024, મંગળવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
10:43 AM થી 07:13 AM, 31 જાન્યુઆરી
નક્ષત્ર: ઉત્તરાફાલ્ગુની, હસ્ત
તારીખ:પંચમી
 
31 જાન્યુઆરી, 2024, બુધવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:07:13 AM થી 01:08 AM, ફેબ્રુઆરી 01
નક્ષત્ર:હાથ
તારીખ:પંચમી, ષષ્ઠી
 
4 ફેબ્રુઆરી, 2024, રવિવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
07:21 AM થી 05:44 AM, ફેબ્રુઆરી 05
નક્ષત્ર:
અનુરાધા
તારીખ:
નવમી, દશમી
5 ફેબ્રુઆરી, 2024, સોમવાર અશુભ
પ્રતિબંધિત કરણ શુભ નક્ષત્ર અને યોગના સંયોજનને પ્રદૂષિત કરી રહ્યું છે.
6 ફેબ્રુઆરી, 2024, મંગળવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
01:18 PM થી 06:27 AM, ફેબ્રુઆરી 07
નક્ષત્ર:
મૂળ
તારીખ:
એકાદશી, દ્વાદશી
7 ફેબ્રુઆરી, 2024, બુધવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
04:37 AM થી 07:11 AM, ફેબ્રુઆરી 08
નક્ષત્ર:
ઉત્તરાષધ
તારીખ:
ત્રયોદશી
ફેબ્રુઆરી 8, 2024, ગુરુવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
સવારે 07:11 થી 11:17 સુધી
નક્ષત્ર:
ઉત્તરાષધ
તારીખ:
ત્રયોદશી
9 ફેબ્રુઆરી, 2024, શુક્રવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
10 ફેબ્રુઆરી, 2024, શનિવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
11 ફેબ્રુઆરી, 2024, રવિવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
ફેબ્રુઆરી 12, 2024, સોમવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
02:56 PM થી 07:08 AM, 13 ફેબ્રુઆરી
નક્ષત્ર:
ઉત્તર ભાદ્રપદ
તારીખ:
તૃતીયા, ચતુર્થી
13 ફેબ્રુઆરી, 2024, મંગળવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
02:41 PM થી 05:11 AM, 14 ફેબ્રુઆરી
નક્ષત્ર:
રેવતી
તારીખ:
પંચમી
14 ફેબ્રુઆરી, 2024, બુધવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
ફેબ્રુઆરી 15, 2024, ગુરુવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
16 ફેબ્રુઆરી, 2024, શુક્રવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
ફેબ્રુઆરી 17, 2024, શનિવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
08:46 AM થી 01:44 PM
નક્ષત્ર:રોહિણી
તારીખ:નવમી
18 ફેબ્રુઆરી, 2024, રવિવાર અશુભ
નિષિદ્ધ યોગ દિવસના મોટા ભાગના ભાગને પ્રદૂષિત કરે છે.
ફેબ્રુઆરી 19, 2024, સોમવાર અશુભ
નિષિદ્ધ યોગ શુભ નક્ષત્રને પ્રદૂષિત કરી રહ્યો છે.
20 ફેબ્રુઆરી, 2024, મંગળવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
ફેબ્રુઆરી 21, 2024, બુધવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
ફેબ્રુઆરી 22, 2024, ગુરુવાર અશુભ
શુભ નક્ષત્ર ઉપલબ્ધ નથી.
23 ફેબ્રુઆરી, 2024, શુક્રવાર અશુભ
નિષિદ્ધ યોગ શુભ નક્ષત્રને પ્રદૂષિત કરી રહ્યો છે.
24 ફેબ્રુઆરી, 2024, શનિવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
01:35 PM થી 10:20 PM
નક્ષત્ર:માગા
તારીખ:પૂર્ણિમા, પ્રતિપદા
25 ફેબ્રુઆરી, 2024, રવિવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
01:24 AM થી 07:00 AM, 26 ફેબ્રુઆરી
નક્ષત્ર:
ઉત્તરા ફાલ્ગુની
તારીખ:
દ્વિતિયા
ફેબ્રુઆરી 26, 2024, સોમવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
07:00 AM થી 03:27 PM
નક્ષત્ર:
ઉત્તરા ફાલ્ગુની
તારીખ:
દ્વિતિયા
27 ફેબ્રુઆરી, 2024, મંગળવાર અશુભ
નિષિદ્ધ યોગ દિવસના મોટા ભાગના ભાગને પ્રદૂષિત કરે છે.
ફેબ્રુઆરી 28, 2024, બુધવાર અશુભ
નિષિદ્ધ યોગ શુભ નક્ષત્રને પ્રદૂષિત કરી રહ્યો છે.
ફેબ્રુઆરી 29, 2024, ગુરુવાર શુભ
લગ્નનો શુભ સમય
શુભ શરૂઆત:
સવારે 10:22 થી 06:58 AM, માર્ચ 01
નક્ષત્ર:સ્વાતિ
તારીખ:પંચમી
 
 
 
 
 
 
 
 

માર્ચ 2024 માં લગ્ન માટે શુભ તારીખો અને સમય
તારીખ મુજબ શુભ સમય
1 માર્ચ 2024 શુક્રવાર સવારે 06:46 થી બપોરે 12:48 સુધી
2 માર્ચ, 2024 શનિવાર સાંજે 08:24 થી 03 માર્ચ, 06:44 સુધી
રવિવાર, 3 માર્ચ, 2024 સવારે 06:44 થી બપોરે 03:55 સુધી
4 માર્ચ 2024 સોમવાર બપોરે 11:16 થી 05 માર્ચ 06:42 am
મંગળવાર, 5 માર્ચ, 2024 સવારે 06:42 થી બપોરે 02:09 સુધી
6 માર્ચ 2024 બુધવાર બપોરે, 02:52 થી 07 માર્ચે રાત્રે 10:05 વાગ્યા સુધી
7 માર્ચ 2024 ગુરુવાર સવારે 06:40 થી 08:24 સુધી
10 માર્ચ 2024 રવિવાર 01:55 am થી 11 માર્ચ 06:35 am
11 માર્ચ 2024 સોમવાર સવારે 06:35 થી 12 માર્ચ 06:34 સુધી
મંગળવાર, 12 માર્ચ, 2024 સવારે 06:34 થી બપોરે 03:08 સુધી

એપ્રિલ 2024 માં લગ્ન માટે શુભ તારીખો અને સમય
તારીખ મુજબ શુભ સમય
18 એપ્રિલ 2024 ગુરુવાર મધ્યરાત્રિ 00:44 થી 19 એપ્રિલ 05:51
શુક્રવાર, એપ્રિલ 19, 2024 સવારે 05:51 થી 06:46 સુધી
20 એપ્રિલ 2024 શનિવાર બપોરે, 02:04 થી 21 એપ્રિલ 02:48 am
રવિવાર, એપ્રિલ 21, 2024, બપોરે 03:45 થી 22 એપ્રિલ, 05:48 am
સોમવાર, 22 એપ્રિલ, 2024 સવારે 05:48 થી રાત્રે 10:00 વાગ્યા સુધી


જુલાઈ 2024 માં લગ્ન માટે શુભ તારીખો અને સમય
તારીખ મુજબ શુભ સમય
મંગળવાર, 9 જુલાઈ, 2024 બપોરે 02:28 થી સાંજે 06:56 સુધી
11 જુલાઈ 2024 ગુરુવાર બપોરે 01:04 વાગ્યાથી 12 જુલાઈ 04:09 વાગ્યા સુધી
શુક્રવાર, જુલાઈ 12, 2024 સવારે 05:15 થી 13 જુલાઈ, 05:32 સુધી
13 જુલાઇ 2024 શનિવાર સવારે 05:32 થી બપોરે 03:05 સુધી
14 જુલાઈ 2024 રવિવાર રાત્રે 10:06 થી 15 જુલાઈ 05:33 સુધી
15 જુલાઈ 2024 સોમવાર સવારે 05:33 થી 16 જુલાઈ 12:30 મધ્યરાત્રિ

નવેમ્બર 2024 માં લગ્ન માટે શુભ તારીખો અને સમય
તારીખ મુજબ શુભ સમય
મંગળવાર, નવેમ્બર 12, 2024 સાંજે 04:04 થી 07:10 સુધી
બુધવાર 13 નવેમ્બર 2024 બપોરે 03:26 થી 09:48 સુધી
16 નવેમ્બર 2024 શનિવાર બપોરે 11:48 થી 17 નવેમ્બર 06:45 વાગ્યા સુધી
17 નવેમ્બર 2024 રવિવાર 06:45 AM થી 18 નવેમ્બર 06:46 AM
સોમવાર, નવેમ્બર 18, 2024 સવારે 06:46 થી 07:56 સુધી
22 નવેમ્બર 2024 શુક્રવાર સવારે 11:44 થી 23 નવેમ્બર 06:50 સુધી
23 નવેમ્બર 2024 શનિવાર સવારે 06:50 થી 11:42 વાગ્યા સુધી
25 નવેમ્બર 2024 સોમવાર 01:01 am થી 26 નવેમ્બર 06:53 am
26 નવેમ્બર 2024 મંગળવાર 06:53 AM થી 27 નવેમ્બર 04:35 AM
28 નવેમ્બર 2024 ગુરુવાર સવારે 07:36 થી 29 નવેમ્બર 06:55 સુધી
શુક્રવાર, નવેમ્બર 29, 2024 સવારે 06:55 થી 08:39 સુધી


ડિસેમ્બર 2024 લગ્ન માટે શુભ તારીખો અને સમય
તારીખ મુજબ શુભ સમય
4 ડિસેમ્બર 2024 બુધવાર સાંજે 05:15 થી 05 ડિસેમ્બર 01:02 વાગ્યા સુધી
5મી ડિસેમ્બર 2024 ગુરુવાર બપોરે 12:49 PM થી 05:26 PM
9 ડિસેમ્બર 2024 સોમવાર 02:56 am થી 10 ડિસેમ્બર 01:06 am
10 ડિસેમ્બર 2024 મંગળવાર રાત્રે 10:03 થી 11 ડિસેમ્બર 06:13 સુધી
14 ડિસેમ્બર 2024 શનિવાર સવારે 07:06 થી સાંજે 04:58 સુધી
રવિવાર, 15 ડિસેમ્બર, 2024, સવારે 03:42 થી 07:06 સુધી

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર